Bank besonderhede

Bankbesonderhede:

Absa Bank Krugersdorp (Tjekrek)

Rek. No. 01099240152

Takkode: 632005

Verwysingnommer: bv. 3BRIT04 (Die familienommer)